img
1548908222 เข้าชม : 338 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ในวันที่  12  มกราคม  2562 

-  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน  เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่เยาวชน

- เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้รู้จักใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์

- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดทักษะในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา