img
1548912333 เข้าชม : 652 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยกระดาษ ในวันที่  24  ธันวาคม  2562

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในวิชาศิลปประดิษฐ์

- เพื่อให้ประชาชนสามารถหาความรู้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพ

- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 182 ครั้ง )