img
1643866335 เข้าชม : 133 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรมวาดภาพระบายสี ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเรณูนคร

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แสวงหาความรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่สามารถนำความรู้ ข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

- เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  มีส่วนร่วมดำเนินการส่งเสริมการอ่าน