img
1643943846 เข้าชม : 147 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน (จังหวัดเคลื่อนที่ )

ดำเนินการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

ณ โรงเรียนบ้านคำผาสุก อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม